išmarinti

išmarinti
išmarìnti tr. 1. Š vieną po kito numarinti, aptarnauti mirštant: Aš išmarinaũ visus J. 2. netekti, prarasti (mirus): Kad tu, tėvai, išmarinęs visą penketą vaikų, nė šito nemyli Vaižg. Išmarinau tėvus, kur dingsiu? Šts. 3. SD415 padaryti mirusius, negyvus: Šalti vėjai su lytumi be galo daug bičių išmarina Rdž. Kiek tūkstančių badu ir pavietre išmarina BPII213. 4. išalkinti, nudvasinti: Vaikai badu išmarinti, visi duonos prašo .
◊ juokaĩs išmarìnti labai įjuokinti: Išmarina mus juokais, kap ima pasakot Brb.
\ marinti; apmarinti; išmarinti; numarinti; pamarinti; primarinti; sumarinti; užmarinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • išmarinti — išmari̇̀nti vksm. Juos išmari̇̀no li̇̀gos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmarinti — apmarìnti tr. 1. refl. apsimesti negyvu: Apsimarinęs gulia, kad neimtų į nelaisvę Šts. 2. padaryti negyvą: Vištą apleidau an penkiolikos kiaušinių, tai tik aštuoni išejo, o septynis apmarino Nč. 3. prk. prislopinti, prigniaužti: Čia jis ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskusti — 1 apskùsti, àpskuta, apskùto (àpskutė) tr. 1. SD216, H161, R63,64, Sut, N, K, M, Š, Rtr, NdŽ, KŽ, DŽ1, Ad, Kpč skustuvu apipjauti plaukus palei odą: Apskùsk barzdą su skutekliu, barzdskučiu J. Visų jaunasis tas munie apskùto barzdą, apkirpo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvalyti — 1 apvalyti tr. Š, Rtr, DŽ1; Sut, M, L, L102, ŠT19 1. padaryti švaresnį, aptvarkyti: Apvalaũ vaiką K. Apvalyti takelį NdŽ. Apvalyti kambarius KŽ. Tamsta apvalei [namus] – švariau Krš. Reik eiti darbą dirbti, pareisi – tiktai biškį pašersi,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbadėdinti — tr. išmarinti badu: Miestą išbadėdinti (badu marinti) KI140. | Jeib dūšeles išalkusias išbadėdintų RBIz32,6. badėdinti; išbadėdinti; nubadėdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdvasinti — 2 išdvasìnti tr. išmarinti: Ta bomba an kiek kiliometrų visus išdvasìna Pgg. Kam tamstos išdvasìnot vištas? Pc. Tuomi išdvasinsi arklio kirmėles ir išvalysi nesveikus vidurius IM1852,34. dvasinti; apsidvasinti; išdvasinti; nudvasinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgaišinti — išgaišìnti tr. 1. sutrukdyti: Atėjęs išgaišìno mane visą vakarą Sdb. 2. išeikvoti; išleisti: Valstybės turtą išgaišìnti BŽ485. Jinai, marti, išgaišìno visus gyvolius J. Išgaišìno visus pinigus Lnkv. Tai tu išgaišinaĩ visus degtukus! Pl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškaipinti — 1 iškaipìnti tr. Varn išdvasinti, išmarinti. kaipinti; iškaipinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškloti — tr. 1. visą užtiesti, išgrįsti, išmušti: Išklos takus gelumbe Jnš. Menės asla taip pat buvo išklota žvėrių kailiais A.Vien. Ežys pasidirba kinį, iškloja jį lapais, sausomis žolėmis ir lapkričio mėnesyje atsigula savo naujame patale Blv. Aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmarinimas — išmarìnimas sm. (1) → išmarinti 4: Badu išmarìnimas KI140. marinimas; apmarinimas; išmarinimas; numarinimas; pasimarinimas; primarinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”